Ons bedrijf hecht groot belang aan uw privacy en aan de relaties met onze klanten, prospects en partners en streeft er dan ook naar uw persoonsgegevens op een transparante manier te behandelen. De onderhavige verklaring betreft uw wettelijke rechten en verplichtingen. Wij raden u ze aandachtig te lezen.

I. Begrippen

In het onderstaande beleid inzake gegevensverwerking worden de volgende begrippen gebruikt.

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bv. naam, INSZ, e-mailadres, gsm ...).
 • Verwerking: een bewerking met betrekking tot persoonsgegevens (verzamelen, vastleggen, opslaan, vernietigen, wissen, ...).
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

II. Ons bedrijf

Naam: HELPELEK bvba
Ingeschreven in de KBO onder het nr. BE-0898-355-107.
Maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Kroninglaan 11.

III. Onze verwerkingsverantwoordelijke

De aangewezen verwerkingsverantwoordelijke is dhr. Olivier Claeys.
De vertegenwoordiger van de aangewezen verwerkingsverantwoordelijke is dhr. Olivier Claeys
In zijn hoedanigheid van directeur.
Adres: Kroninglaan 11 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
e-mail: olivier.claeys@helpelek.be

Als verwerkingsverantwoordelijke, is ons bedrijf verplicht zich te houden aan de wettelijke voorschriften inzake gegevensverwerking voor doeleinden die ze zelf bepaalt. We zijn verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens van met name onze klanten, prospects of partners.

IV. De u betreffende gegevens die wij gebruiken

Ons bedrijf verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden.
Om u te identificeren, contact met u op te nemen en u een efficiënte dienstverlening te bieden, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Firmanaam
 • BTW-nummer
 • Klantnummer
 • Naam & voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • e-mail

Daarnaast gebruiken wij ook openbare gegevens of gegevens die we van derden verkrijgen. Het kan gaan om algemeen bekende gegevens, bijvoorbeeld gegevens betreffende de bestuurders van een vennootschap. Andere gegevens kunt u openbaar hebben gemaakt (bijvoorbeeld op sociale netwerken ...). Ons bedrijf kan er ook toe gebracht worden gegevens van andere bedrijven te kopen. Elk van die bedrijven is verantwoordelijk voor de rechtsgeldige verzameling van de gegevens die het ons verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden of om de juistheid van de informatie in ons bezit na te trekken.

V. Gerechtvaardigd belang

Ons bedrijf moet als onderneming kunnen functioneren. De Europese Algemene verordening gegevensbescherming heeft het over een “gerechtvaardigd belang”.

Als handelsonderneming, hebben wij een aantal gerechtvaardigde belangen die de grondslag vormen voor de gegevensverwerkingen die wij verrichten. Wij willen de kwaliteit van onze diensten waarborgen door het evenwicht in stand te houden tussen de impact die deze verwerkingen kunnen hebben op het privéleven en de gerechtvaardigde belangen van elke onderneming.

Mocht u echter bezwaren hebben tegen bepaalde verwerkingen, dan kun u contact met ons opnemen. U kunt zich ook beroepen op de rechten die de regelgeving inzake gegevensbescherming u verleent.

VI. Onze onderaannemers en leveranciers

Voor de uitvoering van bepaalde verrichtingen doen wij een beroep op:

 • hetzij leveranciers
 • hetzij onderaannemers

Wij werken samen met betrouwbare partners en leveranciers die een voldoende graad van bescherming bieden ten aanzien van onze gegevens en de gegevens van onze klanten.

VII. Klantenrechten en uitoefening van die rechten

De Europese verordening verleent de klanten en prospects de volgende rechten:

Recht van inzage van de gegevens

U kunt inzage vragen van de u betreffende gegevens die wij verwerken. Als u gebruik maakt van dit recht, zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht proberen te geven van uw gegevens. Het is echter mogelijk dat bepaalde gegevens uit onze bestanden zijn verwijderd. Ook is het mogelijk dat bepaalde gegevens die opgeslagen werden op back-upmedia, na verloop van tijd niet meer opgevraagd kunnen worden.

Recht van verbetering

U kunt de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke vragen om ‘rectificatie’ of om aanvulling van uw gegevens.

Recht van bezwaar tegen een specifiek gebruik

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, kunt u bezwaar maken tegen een specifiek gebruik. Er zijn evenwel gevallen waarin wij krachtens de wet verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken.

Recht op gegevenswissing

Als u vermoedens hebt van ongepaste verwerking van bepaalde gegevens, kunt u vragen dat die gegevens worden gewist. Er zijn evenwel gevallen waarin wij wettelijk niet het recht hebben om gegevens te wissen.

Recht van bezwaar tegen automatische verwerking

U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde verwerkingen. Neem met ons contact op om na te gaan hoe wij het best aan uw verzoek kunnen voldoen. Sommige verwerkingen zijn immers geautomatiseerd om u een optimale service te kunnen bieden.

Gelieve voor de uitoefening van die verschillende rechten, uw verzoek precies te formuleren en uw identiteit aan te tonen.

Hebt u nog vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke van ons bedrijf genoemd in punt III.